Home > 인터넷공매 >  충청남도
[ 충청남도 ] 공매정보
 검색기간
진행하고 있는 모든 공매자료(진행예정인 공매 및 미마감된 공매 모두 포함)
 진행기관
 차량모델
 보 관 소
 차량번호
검색
[충청남도]
서산시청
2018-157 2 2018.01.19 ~ 2018.01.29 (24:00) 2018.01.29 (24:00) 2018.01.30 (14:00) 진행중
[충청남도]
청양군청
2018-71 2 2018.01.17 ~ 2018.01.25 (16:00) 2018.01.25 (16:00) 2018.01.26 (15:00) 진행중
[충청남도]
보령시청
2018-35 1 2018.01.19 ~ 2018.01.25 (24:00) 2018.01.25 (24:00) 2018.01.26 (14:00) 진행중
[충청남도]
공주시청
2018-8 1 2018.01.12 ~ 2018.01.18 (24:00) 2018.01.18 (24:00) 2018.01.19 (14:00) 마감중

 
1