Home > 인터넷공매 >  금융기관
[ 금융기관 ] 공매정보
 검색기간
진행하고 있는 모든 공매자료(진행예정인 공매 및 미마감 공매 포함)
 기관선택
 차량모델
 보 관 소
 차량번호
검색
신한카드 신한춘천(비)(4차)
2018-13
XXX3978
익스플로러
원주보관소 2018.01.17
~ 2018.01.19
2015
자동
18,000,000 금일발표
폭스바겐파이낸셜(1차)
2018-2
XXXXX2529
(만트렉터)Lo
인천보관소 2018.01.09
~ 2018.01.18
2017
자동
45,000,000 금일발표
폭스바겐파이낸셜(1차)
2018-4
XXX0739
A6-Sedan 35
광주보관소 2018.01.16
~ 2018.01.18
2016
자동
35,000,000 금일발표
폭스바겐파이낸셜(1차)
2018-5
XXX2459
A6-3.0 TFSI
인천보관소 2018.01.16
~ 2018.01.18
2014
자동
23,000,000 금일발표
BMW파이낸셜(2차)
2018-104
XXX6194
BMW M4 Coupe
BMW보관소 2018.01.19
~ 2018.01.19
2017
자동
65,400,000 금일발표
BMW파이낸셜(2차)
2018-105
XXX6132
BMW M3 Sedan
BMW보관소 2018.01.19
~ 2018.01.19
2017
자동
65,500,000 금일발표
BMW파이낸셜(2차)
2018-106
XXX8054
BMW M3 Sedan
BMW보관소 2018.01.19
~ 2018.01.19
2017
자동
65,500,000 금일발표
BMW파이낸셜(6차)
2018-107
XXX8114
BMW 750Li xD
BMW보관소 2018.01.19
~ 2018.01.19
2016
자동
94,100,000 금일발표
신한카드 신한인천(비)(1차)
2018-16
XXX0268
트랙스1.4
인천보관소 2018.01.18
~ 2018.01.22
2017
자동
13,000,000 진행중
신한카드 신한춘천(비)(2차)
2018-15
XXX6230
아반떼
원주보관소 2018.01.18
~ 2018.01.22
2013
자동
5,000,000 진행중

 
1
2